YouTubeFacebookGoogle +Twitter
Go on Top

Máy Tính

Sắp xếp theo: Hiển thị:
km Máy chủ Server Dell PowerEdge R210 II

Mã sản phẩm: PowerEdge R210 II

Máy chủ server  Dell PowerEdge R210 II - Nhỏ gọn, linh hoạt. Triển khai được trong hầu hết mọi môi trường - Cung cấp một loạt các tùy chọn cung cấp giá trị, hiệu suất xử lý cho các ứng dụng kinh doanh và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn. - Dễ dàng quản lý và đầy đủ khả năng mở rộng, với hiệu suất và tính năng để chạy các ứng dụng và tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và bảo vệ.

Giá: 29,500,000 VNĐ

km Máy chủ Server Dell PowerEdge  T320

Mã sản phẩm: PowerEdge T320

Máy chủ server  Dell PowerEdge T320 - Cung cấp một loạt các tùy chọn cung cấp giá trị, hiệu suất xử lý cho các ứng dụng kinh doanh và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn - Dễ dàng quản lý và đầy đủ khả năng mở rộng, với hiệu suất và tính năng để chạy các ứng dụng và tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và bảo vệ.

Giá: 48,800,000 VNĐ

km Máy chủ Server Dell PowerEdge T110 II

Mã sản phẩm: PowerEdge T110 II

Máy chủ server  Dell PowerEdge T110 II - Cung cấp một loạt các tùy chọn cung cấp giá trị, hiệu suất xử lý cho các ứng dụng kinh doanh và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn - Dễ dàng quản lý và đầy đủ khả năng mở rộng, với hiệu suất và tính năng để chạy các ứng dụng và tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và bảo vệ.

Giá: 24,400,000 VNĐ

km Máy chủ Server IBM System x3650M4 Six-Core E5-2620

Mã sản phẩm: System x3650M4 Six-Core E5-2620

Máy chủ server  IBM System x3650M4 Six-Core E5-2620 - Cung cấp một loạt các tùy chọn cung cấp giá trị, hiệu suất xử lý cho các ứng dụng kinh doanh và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn - Dễ dàng quản lý và đầy đủ khả năng mở rộng, với hiệu suất và tính năng để chạy các ứng dụng và tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và bảo vệ.

Giá: 47,990,000 VNĐ

km Máy chủ Server IBM System x3650M4 Quad-Core E5-2609

Mã sản phẩm: System x3650M4 Quad-Core E5-2609

Máy chủ server  IBM System x3650M4 Quad-Core E5-2609 - Cung cấp một loạt các tùy chọn cung cấp giá trị, hiệu suất xử lý cho các ứng dụng kinh doanh và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn - Dễ dàng quản lý và đầy đủ khả năng mở rộng, với hiệu suất và tính năng để chạy các ứng dụng và tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và bảo vệ.

Giá: 43,490,000 VNĐ

km Máy chủ Server IBM System x3650M4 Quad-Core E5-2603

Mã sản phẩm: System x3650M4 Quad-Core E5-2603

Máy chủ server  IBM System x3650M4 Quad-Core E5-2603 - Cung cấp một loạt các tùy chọn cung cấp giá trị, hiệu suất xử lý cho các ứng dụng kinh doanh và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn - Dễ dàng quản lý và đầy đủ khả năng mở rộng, với hiệu suất và tính năng để chạy các ứng dụng và tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và bảo vệ.

Giá: 40,900,000 VNĐ

km Máy chủ Server IBM System x3500M4 Six-Core E2630

Mã sản phẩm: System x3500M4 Six-Core E2630

Máy chủ server  IBM System x3500M4 Six-Core E2630 - Cung cấp một loạt các tùy chọn cung cấp giá trị, hiệu suất xử lý cho các ứng dụng kinh doanh và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn - Dễ dàng quản lý và đầy đủ khả năng mở rộng, với hiệu suất và tính năng để chạy các ứng dụng và tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và bảo vệ.

Giá: 52,000,000 VNĐ

km Máy chủ Server IBM System x3500M4 Six-Core E2620

Mã sản phẩm: System x3500M4 Six-Core E2620

Máy chủ server  IBM System x3500M4 Six-Core E2620 - Cung cấp một loạt các tùy chọn cung cấp giá trị, hiệu suất xử lý cho các ứng dụng kinh doanh và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn - Dễ dàng quản lý và đầy đủ khả năng mở rộng, với hiệu suất và tính năng để chạy các ứng dụng và tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và bảo vệ.

Giá: 44,690,000 VNĐ

km Máy chủ Server IBM System x3500M4 Quad-Core E2609

Mã sản phẩm: System x3500M4 Quad-Core E2609

Máy chủ server IBM System x3500M4 Quad-Core E2609 - Cung cấp một loạt các tùy chọn cung cấp giá trị, hiệu suất xử lý cho các ứng dụng kinh doanh và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn - Dễ dàng quản lý và đầy đủ khả năng mở rộng, với hiệu suất và tính năng để chạy các ứng dụng và tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và bảo vệ.

Giá: 41,090,000 VNĐ

km Máy chủ Server IBM System x3300M4 Quad-Core E5-2407

Mã sản phẩm: System x3300M4 Quad-Core E5-2407

Máy chủ server  IBM System x3300M4 Quad-Core E5-2407 - Cung cấp một loạt các tùy chọn cung cấp giá trị, hiệu suất xử lý cho các ứng dụng kinh doanh và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn - Dễ dàng quản lý và đầy đủ khả năng mở rộng, với hiệu suất và tính năng để chạy các ứng dụng và tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và bảo vệ.

Giá: 32,290,000 VNĐ